ดาวน์โหลด

หัวข้อ วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลดเอกสาร
ตารางคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 13 ตุลาคม 2559 ตารางคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 26 กันยายน 2559 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
แบบสรุปส่งมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 8 กุมภาพันธ์ 2559 แบบสรุปส่ง มคอ.
แบบฟอร์ม มคอ. 3 8 กุมภาพันธ์ 2559 แบบฟอร์ม มคอ. 3
แบบฟอร์ม มคอ. 5 8 กุมภาพันธ์ 2559 แบบฟอร์ม มคอ. 5