ดาวน์โหลด

หัวข้อ วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 30 ตุลาคม 2560 เอกสาร
ตารางคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 13 ตุลาคม 2559 เอกสาร
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 26 กันยายน 2559 เอกสาร
แบบสรุปส่งมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 8 กุมภาพันธ์ 2559 เอกสาร
แบบฟอร์ม มคอ. 3 8 กุมภาพันธ์ 2559 เอกสาร
แบบฟอร์ม มคอ. 5 8 กุมภาพันธ์ 2559 เอกสาร
มคอ7-สาขาวิชาสังคมศึกษา5-6-58 6 มิถุนายน 2558 เอกสาร
บันทึกเชิญประชุม 27 เมษายน 2558 เอกสาร
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 24 มีนาคม 2558 เอกสาร
คณะกรรมการด้านการจัดเก็บชุดข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2558 19 กุมภาพันธ์ 2558 เอกสาร
โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพ) 13 กุมภาพันธ์ 2558 เอกสาร
รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 13 กุมภาพันธ์ 2558 เอกสาร
งานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบและกลไกจากการอบรม 8 กุมภาพันธ์ 2558 เอกสาร
ระบบตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ของ IQA 
( ๒๕๕๘ ) 8 กุมภาพันธ์ 2558 เอกสาร
รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน 8 กุมภาพันธ์ 2558 เอกสาร
รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 8 กุมภาพันธ์ 2558 เอกสาร
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
 8 กุมภาพันธ์ 2558 เอกสาร
ISCE FIELDS OF EDUCATION AND TRAINING 2013 (ISCED-F 2013) 21 มกราคม 2558 เอกสาร
ทำเนียบผู้เข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 30 มกราคม 2557 เอกสาร
กำหนดการ โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 2 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2557 26 มกราคม 2557 เอกสาร
บันทึกการโอนเงิน เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 20 มกราคม 2557 เอกสาร
ตัวอย่างคำรับรองระดับคณะกับประธานสาขา 16 มกราคม 2557 เอกสาร
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 4 ธันวาคม 2556 เอกสาร