การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561

ไม่มีข้อมูล


การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด ไฟล์ข้อมูลการจัดการความรู้ แก้ไข
การจัดการความรู้ เรื่องการเขียนเค้าโครงวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนวิจัย (วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง) Download
การจัดการความรู้ การสอนอย่างมืออาชีพ “สิงห์ผู้สอน”และการเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนต่อเนื่อง (วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง) Download
การจัดการความรู้ เรื่องการเขียนเค้าโครงวิจัย และการเขียนรายงาน มคอ.7 (คณะครุศาสตร์) Download
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Instuction) (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์) Download
การจัดการเรียนรู้ (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและงานวิจัย (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) Download
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการทำเอกสารประกอบการสอน และการเขียนเค้าโครงงานวิจัย (คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Download