ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ห้วข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ แสดง
แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 17/07/17 - 10:56 แสดง
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 04/07/17 - 13:43 แสดง
การรายงานอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 30/06/17 - 16:18 แสดง
ตัวอย่าง รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 29/06/17 - 10:44 แสดง
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 26/05/17 - 14:37 แสดง
แบบฟอร์มรายงานข้อมูล มคอ 7 22/03/17 - 10:03 แสดง
กรอบระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 08/02/17 - 14:37 แสดง
ปฎิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 30/01/17 - 09:56 แสดง
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 24/01/17 - 14:19 แสดง
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 24/01/17 - 14:18 แสดง
นโยบายด้านการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 24/01/17 - 14:17 แสดง
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 21/10/16 - 09:26 แสดง
การมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติราชการ หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปี 2558 30/08/16 - 13:29 แสดง
ปฎิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 07/04/16 - 15:21 แสดง
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 28/03/16 - 11:43 แสดง
นโยบายด้านการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 28/03/16 - 11:37 แสดง
การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 22/12/15 - 09:55 แสดง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย ค่าตอบแทนคระกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 19/10/15 - 10:11 แสดง
ความก้าวหน้าการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set (CDS) 15/09/15 - 15:45 แสดง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) กับ มหาวิทยาลับราชภัฏศรีสะเกษ 08/09/15 - 10:32 แสดง

Pages