ขอเชิญอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 . ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. . ณ ห้องสุขวิช รังสิตพล ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอนกประสงค์บุญชง วีสมหมาย ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ . ฝากประชาสัมพันธ์ แชร์ บอกต่อๆ กันด้วยนะครับ ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้