ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการพัฒนานักศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2562

วันที่กิจกรรม : 26 มิถุนายน 2562

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการพัฒนานักศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2562

ณ ห้องประชุมสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยมี หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา นางเพ็ญพักตร์ สุมณฑา เป็นประธานที่ประชุม

 

 

เอกสารประกอบการประชุม