การมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติราชการ หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปี 2558