ประชุม ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2561