แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปี 2561

ระบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปี 2561

 

แนวปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปี 2561

  • จัดเก็บข้อมูลจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปี พ.ศ. 2561 (มกราคม - ธันวาคม 2561) 
  • จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปี พ.ศ. 2561 (มกราคม - ธันวาคม 2561) 
  • กรณีหลักสูตรที่ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 จึงต้องดำเนินการยกเลิกตัวบ่ง โดยส่ง แบบฟอร์มการให้บริการระบบ CHE QA Online มายังหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพ รวบรวม และดำเนินการต่อไป
  • สาขาสามารถเข้าใช้งานข้อมูลภาวะการมีงานทำ โดยส่งที่อยู่ E-mail และชื่อสาขา ของท่านมายัง e-mail qa.sskru@gmail.com เพื่อขอรับสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน