ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ด้านบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561