บุคลากร

อ.พิศาล สุขขี
Phisan Sookkhee
ตำแหน่งงาน: 
หัวหน้าหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทร: 
0899697483
อีเมล์: 
phisan.shukkhi@gmail.com
สุชาติ ศรีชื่น
Suchat Srichuen
ตำแหน่งงาน: 
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร: 
0894279683
อีเมล์: 
suchat.srichuen@gmail.com
กรวิทย์ ไชยนาม
korawit chaiyanum
ตำแหน่งงาน: 
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร: 
0956059215
ปรียานุช สรรพศรี
Preeyanuch Sappasri
ตำแหน่งงาน: 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร: 
0980960068