Mon, 06/22/2020 - 08:54 -- admin
กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2565) วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ห้อง 9901 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศ..

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมกำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและหลักฐาน ในระบบสารสนเทศ (www.esar.sskru.ac.th) องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ของร..

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมกำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและหลักฐาน ในระบบสารสนเทศ (www.esar.sskru.ac.th) องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ..

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมกำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและหลักฐาน ในระบบสารสนเทศ (www.esar.sskru.ac.th) องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และตัวบ่งช..

ลิงค์เอกสารประกอบการประชุม 

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564 - 256..

ลิงค์เอกสารประกอบการประชุม 

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 25..

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561