Mon, 06/22/2020 - 08:54 -- admin
กิจกรรม
หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ ห้อง 9901 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อ (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภา..
หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) รุ่นที่ 29 เมื่อวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอเนกประสงค์ บุญชง วีสมหมาย (ศรีพฤทธาลัย ..
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561