Thu, 11/07/2013 - 13:48 -- 1331300055257
วันที่ทำกิจกรรม : 15 กุมภาพันธ์ 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพ ได้เข้ารวมโครงการ "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางกา
วันที่ทำกิจกรรม : 9 ธันวาคม 2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภา
วันที่ทำกิจกรรม : 8 ธันวาคม 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึก
วันที่ทำกิจกรรม : 3 พฤศจิกายน 2559
เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินคุณภา
วันที่ทำกิจกรรม : 12 ตุลาคม 2559
เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
กรอบระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 02/08/2017 - 14:37
ปฎิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 01/30/2017 - 09:56
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 01/24/2017 - 14:19
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 01/24/2017 - 14:18
นโยบายด้านการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 01/24/2017 - 14:17
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 10/21/2016 - 09:26
การมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติราชการ หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปี 2558 08/30/2016 - 13:29

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

เผยแพร่เล่มรายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2557
รายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2557
เผยแพร่เอกสารรายการของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการวิจัย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจติดตามระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และติดตามการได้งา
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดเก็บชุดข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ( Commons Data Set: CDS) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการสมทบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจําปีการศึกษา 2557
คู่มือการประกันคุณการศึกษาภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (สกอ.)
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
นโยบายด้านการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557