Thu, 11/07/2013 - 13:48 -- 3190400082750
วันที่ทำกิจกรรม : 18 มิถุนายน 2561
หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษามาร่วมอวรพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อาน
วันที่ทำกิจกรรม : 13 มิถุนายน 2561
วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรม
วันที่ทำกิจกรรม : 6 มิถุนายน 2561
วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมก

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ปริญญาตรี
รายงานผลการลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการชุมชน ปีการศึกษา 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. 2558
ปฎิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านต่าง ๆ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560
ประกาศ กรอบระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ แนวทางปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ แนวทางการปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ นโยบายประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2560)

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษประจำปีการศึกษา 2559
แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
การรายงานอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ตัวอย่าง รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มรายงานข้อมูล มคอ 7
กรอบระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
ปฎิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
นโยบายด้านการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

เผยแพร่เล่มรายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2557
รายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2557
เผยแพร่เอกสารรายการของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการวิจัย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจติดตามระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และติดตามการได้งา
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดเก็บชุดข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ( Commons Data Set: CDS) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการสมทบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจําปีการศึกษา 2557
คู่มือการประกันคุณการศึกษาภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (สกอ.)
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
นโยบายด้านการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557