Thu, 11/07/2013 - 13:48 -- 1339900137812
วันที่ทำกิจกรรม : 22 พฤษภาคม 2561
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกร
วันที่ทำกิจกรรม : 22 พฤษภาคม 2561
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกร
วันที่ทำกิจกรรม : 21 พฤษภาคม 2561
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ปริญญาตรี
รายงานผลการลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการชุมชน ปีการศึกษา 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. 2558
ปฎิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านต่าง ๆ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560
ประกาศ กรอบระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ แนวทางปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ แนวทางการปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ นโยบายประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2560)

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษประจำปีการศึกษา 2559
แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
การรายงานอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ตัวอย่าง รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มรายงานข้อมูล มคอ 7
กรอบระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
ปฎิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
นโยบายด้านการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

เผยแพร่เล่มรายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2557
รายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2557
เผยแพร่เอกสารรายการของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการวิจัย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจติดตามระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และติดตามการได้งา
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดเก็บชุดข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ( Commons Data Set: CDS) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการสมทบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจําปีการศึกษา 2557
คู่มือการประกันคุณการศึกษาภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (สกอ.)
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
นโยบายด้านการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557