กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านความเสี่ยง ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2/2566
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Wednesday, September 13, 2023
รายละเอียด: 

เอกสารประกอบการประชุม

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านความเสี่ยง ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมธง รุนเจริญ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านความเสี่ยง

ภาพกิจกรรม: