กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
การประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน เพื่อให้ทราบแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Friday, August 18, 2023
รายละเอียด: 

เอกสารประกอบการประชุม

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาได้ทราบแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

ภาพกิจกรรม: