กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Wednesday, October 4, 2023
รายละเอียด: 

เอกสารประกอบการประชุม

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานที่ประชุม พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ณ ห้องประชุมสุขวิช รังสิตพล โรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรม: