Mon, 06/22/2020 - 08:54 -- admin
การดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx
กิจกรรม

ประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2567 2567 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ ตึก 9 ชั้น 7 เพื่อการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนบริหารความเส..

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้อง 9901 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดการประชุมการดำเนินงานชมรม STRONG องค์กรพอเพียงต้านทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อจัดตั้งชมรม STRONG องค..

เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสถาบันตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหว..

วันที่ดำเนินกิจกรรม : 27 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมนา เรื่อง "2nd EdPEx National Forum : The EdPEx Sharing Day " ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์คกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565